web analytics

Waterschappen

NEO ondersteunt Waterschappen bij het beheersbaar houden van waterobjecten.

Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. Van oudsher hebben de waterbeheerders, Rijkswaterstaat en Waterschappen, dan ook een belangrijke rol in ons land.

Om te voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan het beheer van waterobjecten maken waterschappen op zeer professionele wijze gebruik van geo-informatie. De samenwerking met NEO hierin dateert al vanaf de oprichting van NEO in 1996. Wij ondersteunen hierbij niet alleen met het borgen en actualiseren van geo-informatie, maar fungeren ook als sparringpartner om gezamenlijk tot betere oplossingen te komen.

Kwaliteit
De juistheid en actualiteit van geo-informatie is van groot belang voor goed waterbeheer. Met name tijdens calamiteiten kunnen zich kritische noodsituaties voordoen waarbij actuele geo-informatie cruciaal is. Het ISO gecertificeerde werkproces van NEO, SignalEyes, is volledig gericht op het borgen en actualiseren van geo-informatie. Hiermee kunnen wij voldoen aan de zware kwaliteitseisen van juistheid en actualiteit van de dataleveringen.

Wateroverlast
Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en een toenemende druk op de schaarse beschikbare ruimte nemen de extremen in wateroverlast en watertekorten toe. Met behulp van actuele geo-informatie over bijvoorbeeld de mate van verharding in een gebied, helpt NEO om inzichtelijk te maken waar knelpunten ontstaan en welke aanpassingsstrategieën hierop ontwikkeld kunnen worden.

Dijk wetterskip2

DRYMON
DRYMON monitort dagelijks het vochtgehalte in de bovenste bodemlaag. Daarmee kan goed worden gemonitord of een gebied dagelijks natter of droger wordt. De huidige pixelgrootte van de data, tot minimaal 5*5 km is echter voor Nederlandse situaties niet goed genoeg passend bij de behoeften van de peilbeheerders. NEO werkt sinds 1997 aan de verbetering van de techniek en verwacht in 2016 een vervolgproduct te kunnen leveren dat beter aan de eisen van gebruik in Nederland voldoet. Internationaal wordt de techniek gebruikt in de ‘early warning’ van droogte en overstromingen en de oogstvoorspelling.

nl_NL
nl_NL