web analytics

SignalEyes Stedelijk gebied

Door het borgen en actualiseren van geo-informatie helpt NEO organisaties antwoord te krijgen op (her)inrichtingsvraagstukken en monitoring van Stedelijk gebied.

In een stedelijk gebied zijn vele spelers actief die geo-informatie gebruiken en soms produceren. NEO is voor het ‘Enkelvoudig Signaleren, Meervoudig Gebruik’. Dit betekent dat NEO de mutatiesignalen inwint en meerdere gebruikers in het gebied daarmee kan bedienen. Het gaat dan niet alleen om de basisregistraties als BAG, WOZ en BGT maar ook om groenbeheer, risicoanalyses, verzekering, geluid, leidingbeheer, snippergroen, wateroverlast, geluidsoverlast, enz.

BGT3D
Voor veel stedelijke gebieden signaleren wij mutaties in gebouwen, wegen, water en groen voor de BAG, BGT en WOZ. Wij doen dit conform ons (ISO gecertificeerde) SignalEyes werkproces voor het valideren, signaleren, actualiseren en controleren van alle mutaties.
NEO was de eerste in Nederland die van 2D topografie een 3D-stadskaart produceerde. BGT3D is een echte NEO-innovatie waarbij zonder veel kosten uit een 2D-objectenkaart snel een 3D-stadsbeeld is te produceren. Onze afnemers zijn doorgaans niet in de detaillering van gevels enz. geïnteresseerd en daarom beperken we ons nu tot het zogenaamde ‘Level of Detail 2’. BGT3D levert een  actueel 3D-beeld waarin waterafvoer, geluid en licht gemodelleerd kunnen worden.

Wateroverlast & Verharding
Gebieden krijgen steeds vaker te kampen met wateroverlast. Om grip te krijgen op deze problematiek, is actuele geo-informatie onmisbaar. NEO ondersteunt hierin op diverse vlakken. Zo monitoren wij in hoeverre de verharding verandert, zodat rioleringsplannen en bijvoorbeeld bewonersgedrag hierop aangepast kunnen worden. Wij adviseren en denken mee hoe actuele geo-informatie kan bijdragen aan besluitvorming en beleidsvorming.
Met partners werken we samen aan uiteenlopende onderzoeksprojecten, zoals HydroCity. Dit project, bekroond met de SBIR innovatieprijs, maakt de stedelijke hydrologische kringloop inzichtelijk zodat klimaatmaatregelen kunnen worden geanalyseerd en getoetst.

Specifieke vraagstukken
Er komt steeds meer beeldmateriaal en informatie uit andere bronnen beschikbaar. Het intelligent combineren van deze informatie leidt tot veel nieuwe inzichten. Heeft u een specifiek vraagstuk? Aarzel dan niet om ons advies te vragen!

nl_NL
nl_NL