web analytics

Fysieke Digitale Delta

Proeftuin Fysieke Digitale Delta, beheergebied Delfland

De Digitale Delta heeft als ambitie om een initiële versie van een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren voor de informatievoorziening en het ontsluiten van data, modellen, algoritmen, tools en toepassingen, relevant voor het waterbeheer in Nederland voor zowel publieke, private als kennisorganisaties. Betere en bredere ontsluiting zal leiden tot efficiency- en kwaliteitsvoordelen voor de waterbeheerders en de drempel verlagen voor onderzoekers en bedrijfsleven om nieuwe kennis en toepassingen sneller te ontwikkelen.

Efficiënter waterbeheeer
Hoofddoel van het initiatief is om het huidige en toekomstige waterbeheer (droge voeten, voldoende zoet water en bereikbaarheid over de vaarwegen) efficiënter en effectiever te maken en in te spelen op een internationale groeimarkt. Binnen de publiek private samenwerking wordt bestaande en nieuwe (open) data eenvoudiger en breder ontsloten en het hergebruik van toepassingen, tools, modellen en algoritmen mogelijk gemaakt.

Hydrologische toolbox
Binnen dit project werkt NEO mee aan het ontwikkelen van een digitale hydrologische toolbox voor de ondersteuning van efficiënt en transparant stedelijk waterbeheer, met nadruk op de analyse van maatregelen aan het stedelijke oppervlak. De toolbox helpt bij het vinden van kostenbesparende maatregelen in de openbare ruimte ter voorkoming van wateroverlast en droogteproblemen die samenhangen met klimaatverandering en intensivering van het grondgebruik.

Mutatiesignalen
NEO heeft zich bij dit project geconcentreerd op het ontwikkelen van mutatiesignalen met een hydrologisch belang. Indien de waterbeheerder een model wil runnen, dient hij zich af te vragen of de geo-informatie waarop het model gebaseerd is, nog wel klopt. Zo zijn er signalen voor veranderingen in waterlopen, verharding en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook voor het type kas: de traditionele glasteelt in de volle grond heeft een hydrologisch totaal andere dynamiek dan de moderne gesloten kas.

Meer informatie is te vinden op de website van Digitale Delta.

Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling van de Europese Unie.

nl_NL
nl_NL