web analytics

Privacy beleid NEO

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018 en heeft betrekking op de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens van website bezoekers en andere personen binnen de organisaties van onze klanten, zakenpartners en leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee NEO een zakelijke relatie heeft of overweegt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bij NEO zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensverwerking (wigger.tims@neo.nl).

Persoonsgegevens die wij verwerken
NEO verzamelt en/of verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Er kunnen diverse redenen zijn waarom we persoonsgegevens over u als individu verzamelen, zoals:

Toegang tot en gebruik van websites of andere on-line diensten
Als u één van onze websites bezoekt of een online dienst gebruikt, leggen we informatie vast, zoals wachtwoorden, IP-adressen en browserinstellingen. Deze informatie is noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de website/dienst te kunnen laten werken en om ons in staat te stellen de beveiligingtechnische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van onze site na te leven. Bovendien verzamelen we informatie over uw activiteiten tijdens uw bezoek. Dit doen we om uw gebruik van de website/dienst te personaliseren. We verzamelen onder meer statistische gegevens die ons helpen om onze websites, producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Een verzoek om informatie, ondersteuning of dienstverlening
Als u contact met ons opneemt (online of offline) in verband met een verzoek om informatie, ondersteuning of vragen over een product of dienst, verzamelen we informatie die we nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen, om u ondersteuning of toegang te verlenen en om contact met u op te nemen. Zo leggen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens vast, alsmede informatie over uw verzoek, over uw overeenkomst met ons en over de uitvoering, levering en facturering van uw bestelling. Daar kan nog informatie bijkomen over een klanttevredenheidsonderzoek. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden en voor het veiligstellen van onze rechten.

Contact met werknemers van onze klanten, mogelijke klanten, partners en leveranciers
Wat onze klanten of mogelijke klanten, partners en leveranciers betreft: ook zij verstrekken ons bedrijfscontactgegevens (zoals naam, contactgegevens, functie of positie van hun werknemers, contractanten, adviseurs en geautoriseerde gebruikers), onder meer ten behoeve van contractbeheer, afhandeling, levering van producten en diensten, verlening van support, facturering en service- of relatiebeheer.

Bezoekersinformatie
We registreren personen die onze vestigingen en locaties bezoeken (naam en bedrijfscontactgegevens) zowel omwille van de bescherming en veiligheid van personen, bezittingen en informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Waar dit passend is, kan NEO uw persoonsgegevens ook uitwisselen met bepaalde derden. NEO deelt uw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is om te voldoen aan uw verzoeken en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij de keuze van onze leveranciers en partners houden we rekening met hun informatiebeveiligingsbeleid.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht en met uw nadrukkelijke toestemming, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NEO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NEO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, waaronder begrepen het waarborgen dat onze verwerking voldoet aan de desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen), het afhandelen van geschillen en het formuleren van, uitoefenen van of beschermen tegen rechtsvorderingen in landen waar we zaken doen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wigger.tims@neo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NEO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.

nl_NL
nl_NL