web analytics

Bewaken veilige ligging leidingen met AHN

Recent heeft NEO de nieuwe opdracht verworven om voor Gasunie de veranderingen aan het maaiveld boven de gastransportleidingen te analyseren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de laatste versie van het Algemeen Hoogtebestand Nederland, het AHN4. Het monitoren van veranderingen aan de diepteligging is belangrijk voor de bewaking van een ongestoorde ligging van de leidingen.

AHN4 kaartbladen gepubliceerd in 2021

Gasunie verzorgt het transport van aardgas, groen gas en waterstof met gastransportleidingen. Een aspect in het borgen van een veilige ligging en het beheersen van risico´s is het controleren van de dekking op de gastransportleidingen. De dekking is het verschil tussen maaiveldhoogte en de diepte van de leiding (die bekend is) en een belangrijke parameter in de afweging van risico’s voor de leiding en de omgeving, bijvoorbeeld externe veiligheid. De dekking wordt berekend door de ingemeten diepteligging van de leidingen te vergelijken met de recente maaiveldgegevens.

De waarde van het maaiveld wordt bepaald door het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN4), aangevuld met Gasunie landmeetkundige veldmetingen. De kwaliteit van AHN4 biedt ook de mogelijkheid om het profiel van droge greppels te bepalen. Hierdoor zal de hoeveelheid aanvullende veldmetingen worden gereduceerd.

Het op deze wijze monitoren van de dekking levert snel inzicht in veranderingen van het maaiveld in de tijd over de lange leidingtracés, en stelt de Gasunie in staat om risicogestuurd te werken en het leidingbeheer op een efficiënte manier vorm te geven.

nl_NL
nl_NL