web analytics

Reserveer een demoHoe vind je ons? | Tel: 033 2100 700

Reserveer een demoHoe vind je ons? | Tel: 033 2100 700

CO2-prestatieladder

NEO B.V. onderschrijft de urgentie van CO2-reductie om klimaatverandering te beperken. Vanuit het duurzaamheidsbeleid wordt de CO2-uitstoot in beeld gebracht, worden doelen geformuleerd en reductiemaatregelen genomen. Daarnaast stimuleren we onze toeleveranciers en klanten om zich óók in te spannen voor CO2-reductie. In augustus 2020 gaan we op voor certificering voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder. 

Doelstellingen CO2-reductie

De doelstelling is om de CO2-uitstoot te reduceren met 10% in 2021 ten opzichte van 2018. Dat wil zeggen 10% CO2-uitstoot reduceren voor scope 1 en 10% CO2-uitstoot reduceren voor scope 2. Voor wat betreft de doelstelling en de voortgang in de reductie zullen wij de CO2-uitstoot relateren aan de omzet. Immers, door een relatieve CO2-uitstoot te hanteren (zoals tonnen CO2 per euro omzet), kan in de situatie waarin er wel voldoende maatregelen worden genomen maar tegelijkertijd het bedrijf groeit de reductie in relatieve CO2 aantoonbaar gemaakt worden.

Emissie inventarisatie 2019 (footprint)

Als onderdeel van de CO2-prestatieladder moet de footprint in kaart gebracht worden. De footprint van NEO over 2019 kan hier worden gedownload: CO2_emissie_inventaris_2019_NEO.pdf

Sector initiatieven

Innovatiel Lab Geobusiness Nederland

GeoBusiness Nederland heeft het initiatief genomen om met haar leden vorm te geven aan een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de vorm van een ‘Innovatie Lab’. Dit is een inspirerende omgeving waarin nieuwe samenwerkingsvormen worden onderzocht en waar de leden van GeoBusiness Nederland kunnen laten zien welke innovatieve toepassingen kunnen worden gebruikt. Binnen het Innovatie Lab is NEO actief binnen de werkgroep Energie. De werkgroep richt zich specifiek op het ontwikkelen van een informatieplatform met daarop gebaseerde diensten die locatie gebaseerde vraagstukken gerelateerd aan de energietransitie kunnen beantwoorden.

Alle zonnepanelen  in Nederland op de kaart

In NEO zonnepanelen willen we alle zonnepanelen in Nederland op een actuele manier in beeld brengen en de ontwikkeling monitoren. We monitoren de zonnepanelen omdat de stormachtige ontwikkeling ervan een factor van belang is in de energietransitie. Het is voor ons allemaal belangrijk om informatie over dit onderwerp beschikbaar te hebben en geen ‘fake data’ te gebruiken. Vandaar dat de data dan ook via een openbare kaartviewer voor iedereen toegankelijk is.

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u via deze link terecht op de site van Skao, beheerder van de CO2 prestatieladder.