CO2-prestatieladder

Kwaliteit en betrouwbaarheid vindt NEO erg belangrijk. Dat komt onder andere tot uitdrukking in onze ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement) en ISO27001:2013 (informatiebeveiliging) certificaten. Sinds begin 2020 is NEO bezig met het verwerven van een derde certificaat: de CO2-prestatieladder (niveau 3).

NEO onderschrijft de urgentie van CO2-reductie om klimaatverandering te beperken. Binnen het kader van de CO2-prestatieladder wordt de CO2-uitstoot in beeld gebracht, worden doelen geformuleerd en reductiemaatregelen genomen. Daarnaast stimuleren we onze toeleveranciers en klanten om zich óók in te spannen voor CO2-reductie.

De doelstelling is om de CO2-uitstoot te reduceren met 25% in 2022 ten opzichte van 2019. Scope 1 heeft betrekking op alle directe emissies van NEO door gebruik van brandstof voor verwarming. Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte.  Ons gasverbruik is niet hoog en hier hebben we zelf weinig invloed op. Ons kantoor is voorzien van een (efficiënte) vloerverwarming. De grootste mogelijkheden voor reductie van energieverbruik en CO2-emissie liggen dan ook in scope 2. Met name het elektraverbruik op kantoor en de zakelijke reizen met auto’s en vliegreizen zijn de belangrijkste factoren in de footprint van NEO. De CO2-emissie reducerende maatregelen zullen dan ook met name worden gericht op deze factoren.

Naast de maatregelen voor beperking van de emissie gerelateerd aan onze energiestromen, participeert NEO actief in sector-initiatieven die kennis, informatie en data genereren met betrekking tot de energietransitie, zoals het innovatielab “energietransitie” van de brancheorganisatie GeoBusiness Nederland.
NEO heeft inmiddels de eerste fase van de externe audit voor certificering succesvol doorstaan. Nadat de laatste verbeterpunten zijn doorgevoerd verwachten we dat certificering in september 2020 een feit zal zijn.
Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder kunt u terecht op de website van SKAO: https://www.skao.nl/wat-is-de-ladder